نظرات دانش آموزان در مورد جمع بندی ۳۰۷۰

تدریس دامنه به سبک استاد شاکریان ، کاربردی و جذاب

تکنیک بازه بندی در قدرمطلق با تدریس جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل سوالات جزءصحیح با بیان ساده و جذاب استاد شاکریان

تکنیک حل تستهای زوج مرتب به تدریس ساده استاد شاکریان

تکنیک اول تصاعد حسابی -همایش تصاعد – استاد شاکریان

تدریس ویژه تصاعد حسابی – تکنیک سوم – استاد شاکریان

تدریس فوق العاده تصاعد هندسی – تکنیک اول -استاد شاکریان

تدریس فوق العاده واسطه حسابی و هندسی – استاد شاکریان

کاربرد – نقطه شناسی – همه جا بیادتم- استاد شاکریان

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی ۹۶

استاد شاکریان-دامنه

استاد شاکریان-عملیات روی توابع

استاد شاکریان- قدر مطلق

استاد شاکریان-جز صحیح