تدریس میدان الکتریکی توسط مهندس فردوس آرا قسمت چهارم

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #میدان_الکتریکی
عنوان:? #میدان_الکتریکی۴?
سطح: #متوسط ۲️⃣
مقطع: #یازدهم ، #سوم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو، وضعیت ذره ای باردار که در میدان الکتریکی معلق است، بررسی شده است.

تدریس میدان الکتریکی توسط مهندس فردوس آرا قسمت سوم

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #میدان_الکتریکی
عنوان:? #میدان_الکتریکی۳?
سطح: #متوسط ۲️⃣
مقطع: #یازدهم ، #سوم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
دو ذره ی باردار روی خطی قرار داردند و قصد داریم نقطه ای را بیابیم که درآن میدان الکتریکی برآیند صفر است.

تدریس میدان الکتریکی توسط مهندس فردوس آرا قسمت دوم

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #میدان_الکتریکی
عنوان:? #میدان_الکتریکی۲ ?
سطح: #ساده ۱️⃣
مقطع: #یازدهم ، #سوم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
برآیندگیری از میدان های الکتریکی ناشی از چند بار الکتریکی، موضوعی است که در اینجا مورد بررسی قرار گرفته است. تمرکز این ویدیو بر مسائل یک بعدی است.

تدریس میدان الکتریکی توسط مهندس فردوس آرا

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #میدان_الکتریکی
عنوان:? #میدان_الکتریکی۱?
مقطع: #یازدهم #سوم
سطح: #ساده۱️⃣
هدف این ویدیو آشنا کردن شما با مفاهیم اولیه ی میدان الکتریکی و بیان دو رابطه ی اصلی آن می باشد.

تدریس قانون کولن یک بعدی توسط مهندس فردوس آرا قسمت چهارم

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅ ➕#پازل
موضوع: #قانون_کولن_یک_بعدی
عنوان: ?#قانون_کولن_یک_بعدی۴?
مقطع: #یازدهم #سوم
سطح: #متوسط ۲️⃣
مدرس: ?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو به ترکیب قانون کولن و وزن پرداخته شده است و شیوه ی حل این نوع مسائل آموزش داده شده است.

تدریس قانون کولن یک بعدی توسط مهندس فردوس آرا قسمت سوم

نوع:#آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #قانون_کولن_یک_بعدی
عنوان: ?#قانون_کولن_یک_بعدی۳?
مقطع: #یازدهم #سوم
سطح: #متوسط ۲️⃣
مدرس: ?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو، به مسائلی پرداخته می شود که در آنها دو ذره ی باردار در فاصله ای معین قرار گرفته اند و باید ذره ی سوم را به نحوی قرار داد که برآیند نیروهای الکتریکی وارد بر آن صفر شود. روش حل تستی و حل تشریحی این مسائل آموزش داده شده است.

تدریس قانون کولن یک بعدی توسط مهندس فردوس آرا قسمت دوم

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #قانون_کولن_یک_بعدی
عنوان: ?#قانون_کولن_یک_بعدی۲?
مقطع: #یازدهم #سوم
سطح: #ساده ۱️⃣
مدرس: ?‍?مهندس فردوس آرا
این ویدیو، دومین ویدیوی قانون کولن در یک بعد است. در آن، چگونگی برآیند گیری از نیروهای کولنی در یک بعد، قدم به قدم، آموزش داده شده است.

تدریس قانون کولن یک بعدی توسط مهندس فردوس آرا

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی✅
موضوع: #قانون_کولن_یک_بعدی
عنوان: ?#قانون_کولن_یک_بعدی۱?
سطح: #متوسط ۲️⃣
مقطع: #یازدهم، #سوم
مدرس: ?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو، ابتدا نکات ساده و اولیه ی قانون کولن بیان شده است و پس از آن، مسئله های دو وضعیتی مورد بررسی قرار گرفته است. در مسائل دو وضعیتی، بار الکتریکی و فاصله ها تغییر می کند و اثر این تغییر بر نیروی الکتریکی مورد پرسش قرار می گیرد.

تدریس انتقال بار الکتریکی توسط مهندس فردوس آرا

نوع: #آمادگی_امتحانات_تشریحی✅
موضوع: #انتقال_بار_الکتریکی (از فصل اول فیزیک یازدهم)
عنوان:?#انتقال_بار_الکتریکی۱?
مقطع: #یازدهم، #سوم
سطح: #ساده ۱️⃣
مدرس: ?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو نکات اصلی مربوط به انتقال بار الکتریکی بررسی شده است. این موضوع مربوط به ابتدای کتاب فیزیک سال یازدهم است.

تدریس حرکت دایره ای توسط مهندس فردوس آرا قسمت چهارم

نوع:#آموزش_کنکور_پازل ?
موضوع: #حرکت_دایره_ای
عنوان: ?#حرکت_دایره_ای۴ ?
سطح: #دشوار ۳️⃣
مقطع: #پیش_دانشگاهی، #چهارم ، #دوازدهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
سوالات مربوط به حرکت ماهواره ها از مسائل رایج حرکت دایره ای به شمار می آید. در این ویدیو به این موضوع پرداخته شده است.

تدریس حرکت دایره ای توسط مهندس فردوس آرا قسمت سوم

نوع: #آموزش_کنکور_پازل ?
موضوع: #حرکت_دایره_ای
عنوان: ?#حرکت_دایره_ای۳ ?
سطح: #متوسط ۲️⃣
مقطع: #پیش_دانشگاهی، #چهارم ، #دوازدهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو به حرکت دایره ای خودرو پرداخته و نیروی مرکزگرای این حرکت بررسی می شود. در نهایت سرعت ماکزیمم خودرو در حرکت دایره ای تعیین می گردد.

تدریس حرکت دایره ای توسط مهندس فردوس آرا قسمت دوم

نوع:#آموزش_کنکور_پازل ?
موضوع: #حرکت_دایره_ای
عنوان:? #حرکت_دایره_ای۲ ?
سطح: #دشوار ۳️⃣
مقطع: #پیش_دانشگاهی، #چهارم ، #دوازدهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو از الفبای حرکت دایره ای شروع و شرط عدم سقوط در حرکت دایره ای قائم بررسی می شود. پس از آن با اضافه کردن مبحث پایستگی انرژی و انرژی فنر، سوالات دشوار بررسی می گردد.

تدریس حرکت دایره ای توسط مهندس فردوس آرا

نوع:#آمادگی_امتحانات_تشریحی ✅
موضوع: #حرکت_دایره_ای
عنوان: ?#حرکت_دایره_ای۱ ?
سطح: #ساده ۱️⃣
مقطع: #پیش_دانشگاهی، #چهارم، #دوازدهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو مفاهیم اولیه ی حرکت دایره ای و روابط اصلی آن شرح داده شده است.

آموزش سطح شیبدار توسط مهندس فردوس آرا

نوع: #آموزش_کنکور_پازل?
موضوع: #سطح_شیبدار
عنوان:? #سطح_شیبدار۱?
سطح: #دشوار ۳️⃣
مقطع: #پیش_دانشگاهی، #چهارم ، #دوازدهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
با شروع از الفبای سطح شیبدار و با ترکیب آن با مباحث دیگر، قدم به قدم، سوال دشوار شده است.

آموزش معادله پیوستگی توسط مهندس فردوس آرا قسمت دوم

نوع: #آموزش_فیزیک_پازل ✅
موضوع: #معادله_پیوستگی
عنوان:? #معادله_پیوستگی۲ ?
سطح: #متوسط ۲️⃣
مقطع: #دهم
مدرس:?‍?مهندس فردوس آرا
در این ویدیو پس از یادآوری نکات ضروری، دو مثال مهم درباره ی معادله ی پیوستگی حل شده است.