تدریس چرخه ی عملکردقلب و الکتروکاردیوگرام دکتر آرامفر ۱

مشاوره تخصصی زیست دکتر مهدی آرامفر ویژه ماه های پایانی۲

مشاوره تخصصی زیست دکتر مهدی آرامفر ویژه ماه های پایانی۱

تدریس چرخه ی عملکردقلب و الکتروکاردیوگرام دکتر آرامفر ۲

تدریس زیست شناسی کنکور دکتر آرامفر – گوارش قسمت ۲

تدریس زیست شناسی کنکور دکتر آرامفر – گوارش قسمت ۱

تدریس زیست کنکور دکتر آرامفر ،گردش خون ملخ +نکات ترکیبی