آموزش سریع و جذاب ریاضی کنکور تجربی ( استاد شاکریان )

روی مبحث دلخواه کلیک کنید و لذت ببرید .


مبحث احتمال


مبحث تابع


مبحث انتگرال


مبحث حد


مبحث مثلثات


مبحث مشتق


مبحث آمار


حل سوالات کنکور


مبحث کاربرد مشتق

ویدیو های مبحث احتمال درسنامه

آموزش اجتماع و اشتراک احتمال

حل مثال مهم در همایش احتمال

انواع احتمال به روش ساده

آموزش فوق العاده احتمال انگشتی

بهترین آموزش کامل تست زنی احتمال

نقشه ذهنی مبحث احتمال

تدریس ویژه احتمال ترتیب دار

تدریس فوق العاده توزیع دو جمله ای با تکنیک خاص

تدریس فوق العاده احتمال درختی

آموزش احتمال های ترتیب دار

آموزش احتمال توزیع دو جمله ای


حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی ۹۶ قسمت اول

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی ۹۶ قسمت دوم

حل سوالات ریاضی کنکور سراسری تجربی ۹۶ قسمت سوم

ویدیو های مبحث انتگرال درسنامه ریاضی تجربی

تدریس مساحت انتگرال

ویدیو های مبحث تابع درسنامه

تدریس نامعادله به طور کامل

آموزش کامل تابع وارون

تدریس دامنه تابع

تدریس عملیات روی تابع

آموزش مفهومی قدر مطلق

آموزش کامل و مفهومی جزء صحیح

تدریس ویژه وارون به صورت کاملا مفهومی

تدریس ویژه اعمال جبری توابع

تدریس ویژه جزءصحیح به صورت مفهومی

تدریس ویژه قدر مطلق به صورت بازه بندی

تدریس ویژه دامنه توابع

ویدیو های مبحث مشتق

تدریس زیبای خط مماس در مشتق استاد مهدی شاکریان

تدریس فوق العاده مشتق قدر مطلق استاد شاکریان

تدریس آهنگ متوسط و لحظه ای استاد شاکریان

تدریس فوق العاده تعریف حدی مشتق

تدریس مماس شدن دو تابع

تدریس مشتق چند ضابطه ای


ویدیو های مبحث کاربرد مشتق

بهترین آموزش تقعر و عطف

آموزش مجهلول یابی کاربرد مشتق

آموزش کاربرد مشتق تابع درجه سه

ویدیو های مبحث مثلثات

تدریس معادلات مثلثاتی

۷ تکنیک ساده سازی زاویه در مثلثات

۳ تکنیک تست زنی مثلثات

نکات شکل مثلثاتی

فرمول های شبیه کردن مثلثات

حل سوالات کنکور مثلثات ریاضی

حل سوالات کنکور بخش ۲

حل سوالات کنکور بخش ۳

فرمول های شبیه کردن مثلثاتفرمول های شبیه کردن مثلثات

تدریس ویژه معادله مثلثاتی

تدریس ویژه مجهول یابی نمودار های مثلثاتی

نکات مثلثات


ویدیو های مبحث حد

حل مفهومی تست های حد

حد صفر صفر مثلثانی و کوچک یابی

ویدیو های مبحث آمار

آموزش حل تست طلایی تناسب آمار

تدریس نمودار های آمار

تکنیک حل داده های منظم