استاد مهربان- هم ارزی

مبحث هم ارزی ریاضی کنکور-مهربان-ونوس

استاد مهربان- تدریس مبحث حد و پیوستگی

تدریس مبحث حد و پیوستگی ریاضی کنکور-مهربان-ونوس

استاد شاکریان-دامنه

استاد شاکریان-عملیات روی توابع