استاد مهربان- هم ارزی

مبحث هم ارزی ریاضی کنکور-مهربان-ونوس

استاد مهربان- تدریس مبحث حد و پیوستگی

تدریس مبحث حد و پیوستگی ریاضی کنکور-مهربان-ونوس

استاد شاکریان-۳ تکنیک تست زنی مثلثات بدون فرمول

تناسب طلایی در آمار استاد شاکریان

استاد شاکریان-عملیات روی توابع