سوال ۱۱۸ – ۱۸ اسفند – رسم نمودار بدون استفاده از مشتق

سوال ۱۱۵- ۱۸ اسفند- خط مماس تقاطع نمودار ها و یافتن مجانب

سوال۱۰۴ – ۴ اسفند- پیدا کردن مینیمم یک تابع بدون مشتق گیری

سوال ۱۰۲ – ۴ اسفند -یافتن شکل نمودار با استفاده از مشتق

سوال ۱۱۹-۲۰ بهمن – حل سوالات حد در بینهایت و مجهول یابی

سوال۱۱۴ -۲۰بهمن – حل سوالات حد مبهم با استفاده از نمودار

سوال۱۱۸-۲۰بهمن- تحلیل سوالات حد در بینهایت و مجهول یابی