تحلیل نکات آزمون ها

فیلم های تحلیل سوالات ریاضی آزمون های قلمچی توسط پشتیبان های استاد شاکریان

ویدیو های قلم چی ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۰۷ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۰۸ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۵ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۷ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۸ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۲۰ ( ۱۸ اسفند ۹۶ )

ویدیو های قلم چی ( ۴ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۰۲ ( ۴ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۰۴ ( ۴ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۱ ( ۴ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۵ ( ۴ اسفند ۹۶ )

سوال ۱۱۹ ( ۴ اسفند ۹۶ )

ویدیو های قلم چی ( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۰۴

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۰۹

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۱۰

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۰۸ ( ۲۰ بهمن ۹۶ ) ​

سوال ۱۰۵

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۱۵

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۱۳ ( ۲۰ بهمن ۹۶ ) ​

سوال ۱۱۸

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۱۴

( ۲۰ بهمن ۹۶ )

سوال ۱۱۹ ( ۲۰ بهمن ۹۶ ) ​

ویدیو های قلم چی ( ۱ دی ۹۶ )

سوال ۱۱۰ ( ۱ دی ۹۶ )

سوال ۱۰۸ ( ۱ دی ۹۶ )

سوال ۱۰۶ ( ۱ دی ۹۶ )

سوال ۱۰۵ ( ۱ دی ۹۶ )

سوال ۱۰۲ - تکمیلی

سوال ۱۰۲ ( ۱ دی ۹۶ )

ویدیو های قلم چی ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۰ ( ۱۷آذر ۹۶ )

سوال ۱۲۹ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۲۷ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۲۰ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۱۰ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۹ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۶ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۵ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۴ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۳ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۹ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۸ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۵ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۴ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

سوال ۱۳۸ ( ۱۷ آذر ۹۶ )

ویدیو های گزینه دو ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۱۰ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۹ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۳ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۹۹ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۹۶ ( ۳ آذر ۹۶ )

ویدیو های قلم چی ( ۳ آذر ۹۶ ) ​​

سوال ۱۱۰ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۶ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۴ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۳ ( ۳ آذر ۹۶ )

سوال ۱۰۲ ( ۳ آذر ۹۶ )

ویدیو های قلم چی ( ۱۹ آبان ۹۶ ) ​​

سوال ۱۱۴ ( ۱۹ آبان ۹۶ )

سوال ۱۱۰ ( ۱۹ آبان ۹۶ )

سوال ۱۰۵ ( ۱۹ آبان ۹۶ )

سوال ۱۰۹ ( ۱۹ آبان ۹۶ )