چرا رتبه ام بهترنمیشه ؟ مشکل خداست یا حافظه # ترموستات