بهترین تدریس احتمال انگشتی توسط ( استاد شاکریان )

بهترین آموزش حد مثلثاتی صفر صفرم – استاد شاکریان

بهترین آموزش حد و حالات مبهم آن توسط استاد شاکریان

بهترین تدریس احتمال توسط اعجازگز ریاضی استاد شاکریان

آموزش جنجالی حد صفر صفرم رادیکالی توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش نامعادله توسط اعجازگر ریاضی استاد شاکریان

بهترین آموزش تابع و دامنه توسط اعجازگر مهندس شاکریان

بهترین حل سوالات دامنه – تابع – مهندس مهدی شاکریان

بهترین آموزش ترکیب و تابع توسط مهندس مهدی شاکریان

بهترین تدریس ترکیب – تابع توسط مهندس مهدی شاکریان

بهترین تدریس قدر مطلق – تابع – مهندس مهدی شاکریان