بهترین آموزش حد و حالات مبهم آن توسط استاد شاکریان

بهترین تدریس احتمال توسط اعجازگز ریاضی استاد شاکریان

آموزش جنجالی حد صفر صفرم رادیکالی توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش نامعادله توسط اعجازگر ریاضی استاد شاکریان

بهترین آموزش تابع و دامنه توسط اعجازگر مهندس شاکریان

بهترین حل سوالات دامنه – تابع – مهندس مهدی شاکریان