نه بگو به زنجیرها وقتشه شلیک کنی – مهدی شاکریان

نه بگو به زنجیرها وقتشه شلیک کنی – مهدی شاکریان

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

میخوای تو هم ۸ مدال طلا برای خودت و کشورت کسب کنی

چند قدم تا اعتماد_به_نفس قدم_دهم (آخر)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس قدم_دهم (آخر)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_هشتم و قدم_نهم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم_هشتم و قدم_نهم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم هفتم)

چند قدم تا اعتماد_به_نفس (قدم هفتم)

شروع متفاوت کلاس جمع بندی ۳۰۷۰

شروع متفاوت کلاس جمع بندی ۳۰۷۰

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان

باور مکان و زمان ۲ – آوردن شانس در هر مکان و زمان

باور مکان و زمان – آوردن شانس در هر مکان و زمان

باور مکان و زمان – آوردن شانس در هر مکان و زمان

۷ راز درخواست کردن و رسیدن – استاد شاکریان

۷ راز درخواست کردن و رسیدن – استاد شاکریان

تمرکز بر داشته ها – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت

تمرکز بر داشته ها – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت

۸ مرحله دانشگاه هاروارد – استاد شاکریان – شبکه موفقیت

۸ مرحله دانشگاه هاروارد – استاد شاکریان – شبکه موفقیت

راز بلوتوث – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

راز بلوتوث – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

چرا همه انسانهای موفق جهان هدف هاشون رو مینویسند؟

چرا همه انسانهای موفق جهان هدف هاشون رو مینویسند؟