بهترین آموزش کامل تابع وارون توسط استاد شاکریان

آموزش کامل و مفهومی جزء صحیح توسط استاد شاکریان

آموزش مفهومی قدر مطلق به طور کامل توسط استاد شاکریان

بهترین تدریس دامنه تابع – ریاضی تجربی – استاد شاکریان

بهترین تدریس حد صفر صفر مثلثانی و کوچک یابی -شاکریان

بهترین تدریس مساحت انتگرال توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش مجهلول یابی کاربرد مشتق توسط استاد شاکریان

۷ تکنیک کاربردی و ساده سازی زاویه در مثلثات – شاکریان

۳تکنیک عالی تست زنی مثلثات بدون فرمول استاد شاکریان

آموزش حل تست طلایی تناسب آمار توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش احتمال توزیع دو جمله ای – استاد شاکریان

بهترین آموزش احتمال های ترتیب دار استاد شاکریان

بهترین آموزش کامل تست زنی احتمال استاد شاکریان

بهترین آموزش کاربرد مشتق تابع درجه سه – استاد شاکریان