سوال۱۱۸-۲۰بهمن- تحلیل سوالات حد در بینهایت و مجهول یابی

سوال۱۱۴-۲۰بهمن – حل سوالات حد مبهم با استفاده از نمودار

سوال ۱۱۹-۲۰ بهمن – حل سوالات حد در بینهایت و مجهول یابی