دامنه ی توابع – استاد شاکریان ( همه جا بیادتم )

مرور احتمالی انگشتی انتخاب توزیع – استاد مهدی شاکریان

جاهایی که باید حد چپ و راست گرفت – استاد شاکریان

صفر صفرم مثلثاتی در ۴۹ ثانیه – استاد شاکریان