ترکیبیات – نکات جالب اصل جمع و ضرب – دهم – استاد جمالی

ترکیبیات -نکات فاکتوریل (قسمت۱)-ریاضی دهم- استاد جمالی

ترکیبیات -نکات فاکتوریل (قسمت۲)-ریاضی دهم- استاد جمالی

مفهوم جایگشت به زبان بسیار ساده(۱)-ریاضی دهم-استادجمالی

مفهوم جایگشت به زبان بسیار ساده(۲)-ریاضی دهم-استادجمالی

ترکیبیات – چند نکته مهم و خوب برای ترتیب – استادجمالی

مفهوم ترکیبیات به زبان ساده (۱)- ترکیبیات – استاد جمالی

مفهوم ترکیبیات به زبان ساده (۲)- ترکیبیات – استاد جمالی

آمار و احتمال – انواع پیشامدها(۱) – استاد جمالی

۲ نوع سوال مهم در پیشامد-انواع پیشامدها(۲) -استاد جمالی

اعمال پیشامدها-حل یک مدل سوال عالی-ریاضی دهم-استادجمالی

مفهوم احتمال به زبان ساده – ریاضی دهم – استاد جمالی

مفهوم احتمال به زبان ساده – ریاضی دهم – استاد جمالی

حل ۳ مثال بسیار مهم در احتمال – ریاضی دهم – استاد جمالی

آمار و علم آمار (کاملا مفهومی)- ریاضی دهم – استاد جمالی