استاد شاکریان-عملیات روی توابع

آمار و احتمال انواع پیشامدها(۱)

استاد شاکریان-کاربرد مشتق تابع درجه سه

استاد شاکریان-کاربرد مشتق – تقعر و عطف

استاد شاکریان-معادلات مثلثاتی – جمع بندی

استاد جمالی-ریاضی دهم- دامنه و برد(۲)

استاد جمالی – ریاضی دهم – دامنه و برد(۱)