استاد شاکریان-عملیات روی توابع

آمار و احتمال انواع پیشامدها(۱)

استاد جمالی-ریاضی دهم- دامنه و برد(۲)

استاد جمالی – ریاضی دهم – دامنه و برد(۱)