آموزش تابع و دامنه توسط مهندس شاکریان – سبقت پلاس

سبقت پلاس – دامنه – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – دامنه – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – دامنه – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – ترکیب – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – ترکیب – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – ترکیب – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس – قدر مطلق – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس -جز صحیح – تابع – مهندس مهدی شاکریان

سبقت پلاس -جز صحیح – تابع – مهندس مهدی شاکریان