مرور نکات کاربرد مشتق توسط استاد شاکریان

ثبت نام جمع بندی ۳۰۷۰ ریاضی تجربی – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۱دقیقه و ۴۹ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم
، استاد شاکریان در این فیلم درسنامه مختصر و مفید تمامی نکات مهم نمودارهای آماری را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های نمودارهای آماری را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات نمودارهای آماری مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و ۳ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم
، استاد شاکریان در این فیلم درسنامه مختصر و مفید تمامی نکات مهم جمع و ضرب در آمار  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست هایاین بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات جمع و ضرب  مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۲۲ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم تست های ترکیبی مبحث آمار  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۶دقیقه و ۴۹ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی مبحث آمار  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  شاخص های پراکندگی و مرکزی مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و۴۳ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم نکات درصد فراوانی تجمعی مبحث آمار  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  فراوانی تجمعی مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات تناسب و دسته بندی – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و۵۰ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم نکات تناسب مبحث آمار  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  تناسب مبحث آمار ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث آمار هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی -استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی -استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و۵۹ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
 
توضیحات فیلم:
 استاد شاکریان در این فیلم نکات نقاط بحرانی مبحث کاربرد مشتق را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  نقاط بحرانی  مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات تعیین علامت- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات تعیین علامت- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۳دقیقه و۱۲ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
 استاد شاکریان در این فیلم نکات تعیین علامت  مبحث کاربرد مشتق را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  تعیین علامت  مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه عطف توابع دوضابطه ای- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه عطف توابع دوضابطه ای- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۴۷ ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم نکات نقطه عطف  توابع دو ضابطه ای  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  نقطه عطف توابع دو ضابطه ای مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی توابع دو ضابطه ای – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی توابع دو ضابطه ای – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۵دقیقه و ۵۰ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
، استاد شاکریان در این فیلم نکات نقطه بحرانی  توابع دو ضابطه ای  را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  نقطه بحرانی توابع دو ضابطه ای مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق – نکات نقاط بحرانی-استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق – نکات نقاط بحرانی-استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۹دقیقه و ۴۶ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
 استاد شاکریان در این فیلم نکات نقطه بحرانی   را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  نقطه بحرانی  مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید:

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه شناسی از روی شکل- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه شناسی از روی شکل- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۵۸ثانیه
مدرس:
استاد مهدی شاکریان – بهترین دبیر ریاضی تجربی کشور
توضیحات فیلم:
 استاد شاکریان در این فیلم نکات نقطه شناسی از روی شکل  مبحث کاربرد مشتق را به صورت دسته بندی شده و مرتب به گونه ای که بتوان به ساده ترین شکل یاد بگیرید بیان کرده اند. شما به راحتی میتوانید تمامی تست های این بخش را فقط با این نکات برنید.

از اینکه خیلی سریع، نکات  نقطه شناسی از روی شکل مبحث کاربرد مشتق ریاضی تجربی را با کمترین زمان و بیشترین بازدهی را در اختیار شما قرار داده ایم بسیار خرسند هستیم.منتظر نظرات شما در جهت بهبود کیفیت هستید.

 

به مباحث دیگر مبحث کاربرد مشتق هم نگاهی بیندازید: