بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نمودار های آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۱دقیقه و ۴۹ ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات جمع و ضرب آمار – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و ۳ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- تست های ترکیبی آمار – استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل آمار و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

 

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات شاخص های مرکزی و پراکندگی- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۶دقیقه و ۴۹ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات درصد فراوانی تجمعی- توسط استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و۴۳ ثانیه

بهترین آموزش مبحث آمار- نکات تناسب و دسته بندی – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۸دقیقه و۵۰ ثانیه

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی -استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی -استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل کاربرد مشتق و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات تعیین علامت- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات تعیین علامت- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۳دقیقه و۱۲ ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه عطف توابع دوضابطه ای- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه عطف توابع دوضابطه ای- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۴۷ ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی توابع دو ضابطه ای – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقاط بحرانی توابع دو ضابطه ای – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۵دقیقه و ۵۰ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق – نکات نقاط بحرانی-استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق – نکات نقاط بحرانی-استاد شاکریان

برای خرید پکیج کامل کاربرد مشتق و تحویل درب منزل به شماره ۰۹۳۵۰۶۲۱۰۰۶ پیامک بزنید.

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه شناسی از روی شکل- استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کاربرد مشتق- نکات نقطه شناسی از روی شکل- استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۷دقیقه و ۵۸ثانیه

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث کابرد مشتق- نکات اکسترمم مطلق و برد -استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث کابرد مشتق- نکات اکسترمم مطلق و برد -استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۱۱دقیقه و ۳۹ثانیه

ادامه مطلب …