نظریه چرخه تقویت فرکانسی – استاد شاکریان

نظریه چرخه تقویت فرکانسی – استاد شاکریان

قانون خلا – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

قانون خلا – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

اسفنجت کجاست ؟ – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

اسفنجت کجاست ؟ – استاد مهدی شاکریان – شبکه موفقیت سبقت

ترکیب جملات تاکیدی و آهنگ تجسمی – استاد شاکریان

ترکیب جملات تاکیدی و آهنگ تجسمی – استاد شاکریان

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

آموزش در قبرستان – استاد مهدی شاکریان

پکیج کامل تابع ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۴ عدد دی وی دی پلاس

———————————–


پکیج مقاطع مخروطی ( درسنامه + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۱ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

پکیج کامل مشتق ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۳ عدد دی وی دی پلاس

پکیج طلایی ۵۰ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

پکیج تست زنی و تحلیل نکات سبقت پلاس ۷۵ درصد ریاضی ( تست زنی و تحلیل نکات و بررسی سوالات دام دار ) – استاد شاکریان

پکیج الماس ۷۵ درصد ریاضی ( درسنامه + همایش + تست زنی و تحلیل نکات ) – استاد شاکریان

مباحث :احتمال – آمار- تابع – مثلثات- حد و پیوستگی – مشتق – کاربرد مشتق- انتگرال – لگاریتم – درجه ۲- مقاطع مخروطی

 

پکیج کامل مثلثات ( درسنامه + سبقت پلاس + همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۲ عدد دی وی دی درسنامه

۳ عدد دی وی دی همایش

۴ عدد دی وی دی پلاس
——————————————

پکیج کامل لگاریتم ( درسنامه + سبقت پلاس +همایش ) – استاد شاکریان

برنامه مطالعاتی

جزوه

۱ عدد دی وی دی درسنامه

۱ عدد دی وی دی همایش

۲ عدد دی وی دی پلاس
—————————————————–