برنامه هفتگی

برنامه های هفتگی فقط مخصوص مراکز کنکور آقای شاکریان است

آدرس آموزشگاه ها :
۱- فضیلت – انتهای حامد شمالی ۱۲    
۲- کاوش – رضای ۳
۳- پیام – فلستطین ۱۸

 

 

 

 

 

 

 

 

 برنامه هفتگی 

یک شنبه۱۶اسفند
ساعت۵  – فضیلت
ساعت ۷ – فضیلت
دوشنبه۱۷ اسفند
ساعت ۳٫۳۰ – کاوش۱
ساعت ۵ -کاوش ۲
چهارشنبه ۱۹ اسفند
ساعت ۳٫۳۰ -پیام ۱-کاربرد مشتق جلسه۴
ساعت ۵ – پیام ۱-شروع مجانب
ساعت ۵ پیام ۲ -امتحان کاربرد
ساعت ۷ – پیام ۲ -کاربرد جلسه ۴
پنج شنبه۲۰  اسفند
ساعت ۲٫۴۵ -کاوش۲ کاربرد جلسه ۳
ساعت   – کاوش۱  کاربرد جلسه ۴