رتبه های برتر دپارتمان تخصصی ریاضی تجربی شاکریان

تفاوت میان غیرممکن و ممکن در اراده هر فرد نهفته است.

رتبه های برتر دپارتمان تخصصی ریاضی تجربی شاکریان 

قبول شدگان رشته های پزشکی دپارتمان تخصصی ریاضی تجربی شاکریان 

نام و نام خانوادگی رشته قبولی
۱- خانم محدثه ابوترابی پزشکی فردوسی
۲- خانم منصوره تقی پور پزشکی بجنورد
۳- خانم هلیا پرند آور  پزشکی فردوسی
۴- خانم زهرا تدینی دندان پزشکی رشت
۵- خانم ساجده نوشاعی پزشکی آزاد  مشهد
۶- آقای لهراسب دهقانی دندان پزشکی رشت
۷- آقای امیر علی فرامرزی دندان پزشکی گرگان
۸-خانم هانیه قاسمی داروسازی آزاد مشهد
۹-خانم ساناز لسان طوسی دامپزشکی فردوسی
۱۰- خانم ساغر علیزاده دامپزشکی فردوسی
۱۱- خانم المیرا برادران دامپزشکی گرمسار
۱۲- خانم زهرا فاضل پزشکی فردوسی
۱۳- آقای معین آقایی دندان پزشکی ساری
۱۴-آقای محمد غلامی پزشکی ساری
۱۵-آقای ابوذر شفقی داروسازی شیراز
۱۶-آقای محمد نظری پور پزشکی بجنورد
۱۷- خانم فاطمه نجف پور دارو سازی شیراز
۱۸-خانم کیانا صادقی دامپزشکی تهران
۱۹- خانم سیمین صاحبدادی پزشکی بین الملل رامسر
۲۰-خانم سارا باقری دارو سازی بین الملل مشهد
۲۱- خانم زینب علیزاده دامپزشکی مشهد
۲۲-خانم مهسا حیدریان پزشکی آزاد مشهد
 ۲۳- خانم اسرا خسروی  پزشکی کرمان 
 ۲۴خانم سوگند زبرجدی دامپزشکی فردوسی
 ۲۵- آقای رضا نوربخش دامپزشکی ارومیه
 ۲۶- خانم بیتا عربی داروسازی بینن  الملل مشهد
۲۷ – خانم مهرنوش مصطفوی دامپزشکی اهواز
۲۸ –