دانش آموزان گرامی

نفرات برتر آزمون ها  بر اساس میانگین  آزمون های دپارتمان  در سایت قرار داده  می شود.