نوشته‌ها

بهترین تدریس مشتق- نکات خط مماس در مشتق – استاد شاکریان

بهترین تدریس مشتق- نکات خط مماس در مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۷دقیقه و ۳۷ ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۸دقیقه و۱۷ ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات مماس شدن دو تابع – استاد شاکریان

بهترین تدریس مبحث مشتق – نکات مماس شدن دو تابع – استاد شاکریان

مدت فیلم:

۵دقیقه و ۳۶ثانیه

 

ادامه مطلب …

بهترین آموزش مبحث مشتق -نکات از تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

بهترین آموزش مبحث مشتق -نکات از تعریف حدی مشتق – استاد شاکریان

مدت فیلم: 
۴دقیقه و ۳۵ثانیه

ادامه مطلب …